Stichting KunstKring Bodegraven-Reeuwijk
Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u hierop willen wijzen.

Als Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemene zin, vragen heeft over verwerking van door u verstrekte (persoons)gegevens en/of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk
Burgemeester Le Coultrestraat 11
2411 EP Bodegraven
info@kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl
KVK nummer 56528469

Cookies website Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in bezoekers van onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, uw gebruikservaring verbeteren en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Indien u zich aanmeldt voor een activiteit van Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons verwerkt met het oog op de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van Stichting KunstKring Bodegraven-Reeuwijk waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • om u te kunnen informeren bij eventuele wijzigingen bij of van deze activiteiten;
 • voor het versturen van o.a. facturen, nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Uit oogpunt van bovenstaande doeleinden vragen wij bij deelname aan activiteiten van Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk om de volgende persoonsgegevens van u:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Correspondentie)adres;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Website;
Kunstvorm.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In voorkomend geval maken wij met deze partijen (verwerkers) in een verwerkersovereenkomst afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk is verplicht en toegestaan. Een voorbeeld hiervan is het door de politie opvragen van (persoons)gegevens in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting KunstKring Bodegraven-Reeuwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Medewerkers van Stichting KunstKring Bodegraven-Reeuwijk zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens Stichting KunstKring Bodegraven-Reeuwijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang door bestuursleden tot het computersysteem van Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De persoonsgegevens zullen nooit op een USB-stick worden gekopieerd, vanwege het gevaar van verlies;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of, in voorkomend geval, door één van onze verwerkers.

Beeldmateriaal
Bij de workshops en tentoonstellingen kunnen foto’s of b.v. video-opnames worden gemaakt van medewerkers en cursisten. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, nieuwsbrief, website of een presentatie bij één van de activiteiten van Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk.

Door inschrijving voor een workshop of tentoonstelling verleent de cursist bij voorbaat toestemming aan Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk voor gebruik en eventueel openbaarmaking van tijdens de workshop of tentoonstelling gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal waarop de cursist eventueel zichtbaar is. Indien de medewerker of cursist hier bezwaar tegen heeft, dient de medewerker of cursist dit kenbaar te maken en zal beeldmateriaal van hem of haar niet worden gebruikt.

Datalek
Bij een eventuele datalek, zullen alle medewerkers, betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld overeenkomstig art. 33.1 van de AVG. In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.

Functionaris gegevensbescherming
Als Stichting KunstKring Bodegraven-Reeuwijk zijn wij vrijgesteld van aanstelling van een functionaris gegevensbescherming. Door de secretaris zal worden toegezien op juiste toepassing van dit Privacyreglement

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.